x
Back

Simeon The Righteous

Simeon The Righteous

Simeon the Righteous prophesying over the baby Jesus.